Close

25.08.16

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 7.

Навуменка, І. Я.
Збор твораў. У 10 т. Т. 7. Капитан Степь уходит в разведку : аповесць; Летуценнік ; Асеннія мелодыі : раманы / Іван Навуменка ; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. І. Баўтрэль ; рэд. тома С. С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 654 с. : іл.

ISBN ISBN 978-985-02-1156-7.

У сёмы том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі (1925—2006) увайшла аповесць «Капитан Степь уходит в разведку», напісаная разам з Віктарам Мамантавым, а таксама раманы «Летуценнік» і «Асеннія мелодыі».

УДК [821.161.1(476)+821.161.3]-31
ББК 84(4Беи)-44