Close

24.05.17

Іван Навуменка. Збор твораў. У 10 т. Т. 8.

Навуменка, І. Я.
Збор твораў. У 10 т. Т. 8. Янка Купала. Якуб Колас: Духоўны воблік героя : Літаратуразнаўчыя працы / Іван Навуменка ; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. У. Чароты ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 637 с. : іл.

ISBN ISBN 978­-985-­02-­1737-­0.

У восьмы том Збору твораў народнага пісьменніка Бе ларусі Івана Навуменкі (1925—2006) увайшлі літаратуразнаўчыя працы «Янка Купала» і «Якуб Колас: Духоўны воблік героя».

УДК 821.161.3.09
ББК 83.3(4Беи)